‘t Moet duidelijk zijn, en vooral correct.
Dit zijn onze verkoopsvoorwaarden.

We vinden het superleuk dat je onze speeltjes toevertrouwd aan je huisdier. En dat we daar de grootste zorg aan besteden, dat is geen geheim. Om telkens dezelfde kwaliteit te garanderen houden we ons zelf aan een aantal richtlijnen. Maar dat werkt ook in twee richtingen.

Wanneer je een bestelling plaatst via deze website, dan vragen we ook dat je akkoord gaat met onze algemene richtlijnen op de verkoop wat we noemen ‘verkoopsvoorwaarden’. Zo maken we op voorhand goede afspraken, want goede afspraken moeten duidelijk zijn en vooral correct. Dat maakt van een klant een goede klanten en gelukkige katjes!

Heb je vragen over onze verkoopsvoorwaarden, dan mag je dat ons altijd laten weten via klantendienst(at)tabbytijger.be

Verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 6 januari 2023.

Voor alle teksten en foto’s aanwezig op deze site berust een copywrite. © 2023 ImcoreGroup (Tabby Tijger). Alle auteursrechten van de werken zijn voorbehouden. Het reproduceren van de werken, alsook elk gebruik anders dan het individueel en privé raadplegen hiervan is verboden, behalve onder een voorafgaande en expliciet geschreven toelating. Tabby Tijger kan niet verantwoordelijk zijn voor de verspreide informatie. We stellen alles in het werk om deze juist en up-to-date te houden. Indien deze met voeten wordt betreden, zullen we dit juridische laten kaderen aan de hand van het SOFAM tarief te verhogen met bijkomende reproductie kosten.

De vermelde merken behoren tot hun respectieve eigenaars.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Herroepingsrecht
Artikel 3 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 4 – Identiteit van Tabby Tijger
Artikel 5 – Toepasselijkheid
Artikel 6 – Het aanbod
Artikel 7 – De overeenkomst
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Artikel 15 – Slotbepaling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Tabby Tijger ;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tabby Tijger georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
10. Tabbytijger.be en Tabbytijger.nl worden in deze verkoopsvoorwaarden genoemd als Tabby Tijger;

Artikel 2 – Herroepingsrecht

Bijna alle artikelen die je via de website besteld hebt, kan je binnen de 14 dagen retourneren.

De producten moet wel onbeschadigd zijn en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking zitten. Om een artikel te kunnen retourneren of ruilen, is het verplicht om je aankoopbewijs te kunnen voorleggen. Een geldig aankoopbewijs is je betalingsbewijs dat je hebt ontvangen of je pakbon die je hebt gekregen bij levering.

De herroepingstermijn voor internet bestellingen is 14 dagen.
Je kan hiervoor het retourdocument gebruiken dat je hier kan downloaden.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn.

De consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor:

(1) producten:

a. die door Tabby Tijger tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;

(2) diensten:

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Artikel 3 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tabby Tijger dit bedrag terug betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring of totdat de consument bewijs geeft van verzending.

Artikel 4 – Identiteit van Tabby Tijger

Naam ondernemer: ‘Tabby Tijger’ is een merk, handelend onder de vennootschap ImcoreGroup BV
Vestigingsadres: Heidestraat 3, B-2950 Kapellen (Antwerpen)
Telefoonnummer: +32 3 6459006

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12 en van 13:00 tot 18:00 uur
E-mailadres: meerinfo(at)tabbytijger.be
BTW-identificatienummer: BE 0899746462

ImcoreGroup
IBAN: BE85 7350 6487 5406
BIC: BKREDBEBB
Bank KBC

Artikel 5 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tabby Tijger op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tabby Tijger en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld bij het plaatsen van een bestelling online. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zoals bij een telefonische bestelling, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Tabby Tijger zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 6 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Tabby Tijger gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tabby Tijger niet. Afwijkende kleuren van producten zijn altijd mogelijk.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Tabby Tijger de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de gedragscodes waaraan Tabby Tijger zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 7 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tabby Tijger onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tabby Tijger is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tabby Tijger passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tabby Tijger daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Tabby Tijger kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tabby Tijger op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Tabby Tijger zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het adres van de vestiging van Tabby Tijger waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 8 – De prijs

1. Onze prijzen zijn BTW en andere taksen en bijdragen inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. De verzendingskost is het bedrag dat net voor de transactie geldt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 9 – Garantie

Wettelijke minimumgarantie:
Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn indien het niet conform is aan de geplaatste bestelling. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Bijkomende garantie voor kattenhengels:
Ongeveer 98% van de speeltjes van Tabby Tijger zijn met de hand gemaakt, met uitzondering van alle producten in de food-afdeling natuurlijk. En ondanks we een heel strenge kwaliteitscontrole toepassen, kan het toch zijn dat er misschien eens een veertje of een lintje los laat tijdens het spelen. Vergeet niet dat katten enorm kunnen opgaan in het spel en daardoor de speeltjes aanzien als een prooi. Controleer daarom bij het uitpakken van de speeltjes of alles goed vast zit VOOR dat je start met spelen.

Gezien de aard van de speeltjes kunnen we deze bijkomende garantie alleen laten gelden voor de kattenhengels.

Wanneer vervalt mijn garantie?
Tabby Tijger garantie vervalt indien er aan de hengel ondeugdelijke wijzigingen of reparaties zijn aangebracht of wanneer het product anders dan voor normaal gebruik is aangewend. Ook als we merken dat het duidelijk is dat katten de hengel hebben bewerkt (bijtsporen, enz…).

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. Tabby Tijger zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Tabby Tijger zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn ditmaal voor rekening van Tabby Tijger.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tabby Tijger tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tabby Tijger bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan rechtstreeks (in een streng beveiligde omgeving),  via Internetbankieren (PAYCONIQ, MISTER CASH/BANCONTACT of IDEAL).
2. In het geval van niet succesvolle transactie worden bestelde producten gedurende 2 uur voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kan Tabby Tijger beslissen de bestelling kosteloos en zonder schadevergoeding te annuleren.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tabby Tijger te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft ImcoreGroup bvba behoudens wettelijke beperkingen, het recht om bij niet betaling op de vervaldag, verwijlintresten aan te rekenen. Deze verwijlintresten zijn verschuldigd zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. Onverminderd voornoemde verwijlintresten worden daarenboven forfaitair een verhoging van 20% op het betalingsbedrag toegepast.

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.
SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is.

Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op:
https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 13 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 15 – Slotbepaling

Indien een of meer bepalingen of gedeelten van bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige (deel)bepalingen van deze voorwaarden en/of verbonden overeenkomsten nog van kracht blijven.